กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้ารับประทานประกาศนียบัตรจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเมื่อวันที่11มี.ค.57

1019642924484

Related posts

Leave a Comment