Category Archives: ประชาสัมพันธ์

สอบราคาซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ

สอบราคาซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์ จะสอบราคาเพื่อซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกร์ทางพยาธิ จำนวน  ๑๓ รายการ  ระหว่างวันที่  15  มกราคม  2558  ถึงวันที่  29   มกราคม 2558  ตามเอกสาร ดาวน์โหลดดังนี้

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์ จะสอบราคาเพื่อซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน  ๑ รายการ  ระหว่างวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตามเอกสาร ดาวน์โหลดดังนี้ 

สอบราคาซื้อนำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ

สอบราคาซื้อนำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ จำนวน ๙  รายการ  ในระหว่างวันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึง ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  ในระหว่างวันที่  ๒๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗