Category Archives: ประชาสัมพันธ์

สอบราคาปรับปรุงหอผู้ป่วยอาการหนัก(ICU) รพ.ค่ายธนะรัชต์

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงหอผู้ป่วยอาการหนัก(ICU) รพ.ค่ายธนะรัชต์ จำนวน 1 งาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับ

รายละเอียด คลิกดาาวว์โหลด—>

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจร่างกายเพื่อรับรองคนจำพวกที่ ๔

การดำเนินการตรวจร่างกายเพื่อรับรองคนจำพวกที่ ๔ ก่อนการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารประจำการ

 

ข้อแนะนำในการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ

การตรวจโรคทหารกองเกินก่อนการตรวจเลือกทหาร ฯ

ขอให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ ใน   เม.ย.๕๗   ที่สงสัยว่าตนเองมีโรคที่น่าจะขัดต่อการรับราชการทหารกองประจำการ ไปเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก  ณ  โรงพยาบาลทหารตามที่กองทัพบกกำหนด ไว้  จำนวน  ๑๙  แห่ง   ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๘ เป็นต้นไปจนถึง   ๒๐  ก.พ. ๕๙

ซึ่งโรงพยาบาลจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคไว้เป็นการเฉพาะ และทำให้ทหารกองเกินทราบได้ได้ล่วงหน้าก่อนวันทำการตรวจเลือกว่าเป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารหรือไม่   โรคที่ควรไปเข้ารับการตรวจ  ได้แก่ โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของ  ตา , หู , โรคหัวใจและหลอดเลือด  ,  โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด  ,  โรคของระบบหายใจ  ,  โรคของระบบปัสสาวะ ,  โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ,  ข้อ  และกล้ามเนื้อ  ,  โรคของต่อมไร้ท่อ   และภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม ,โรคติดเชื้อ ,  โรคทางประสาทวิทยา ,  โรคทางจิตเวช และโรคอื่น ๆ  เช่น  ตับแข็ง  เป็นต้น

โรงพยาบาลสังกัด กองทัพบก   ๑๙   แห่ง   ได้แก่

ส่วนกลาง  : รพ.พระมงกุฎเกล้า  (กรุงเทพฯ) , รพ.อานันทมหิดล  (ลพบุรี) ,        รพ.ค่ายธนะรัชต์  (ประจวบคีรีขันธ์)  และ รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ  (นครนายก)
ทภ.๑  :  รพ.ค่ายจักรพงษ์  (ปราจีนบุรี) ,  รพ.ค่ายสุรสีห์  (กาญจนบุรี) , รพ.ค่ายอดิศร  (สระบุรี)  และ  รพ.ค่ายนวมินทราชินี  (ชลบุรี)
ทภ.๒  :  รพ.ค่ายสุรนารี  (นครราชสีมา) ,  รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์(อุบลราชธานี) ,  รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  (อุดรธานี ) ,  รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  (สุรินทร์) และ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา  (สกลนคร)
ทภ.๓  :  รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (พิษณุโลก) ,  รพ.ค่ายจิรประวัติ  (นครสวรรค์) ,  รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  (ลำปาง)  และ  รพ.ค่ายกาวิละ  (เชียงใหม่)
ทภ.๔  :  รพ.ค่ายวชิราวุธ  (นครศรีธรรมราช)  และ  รพ.ค่ายเสนาณรงค์  (สงขลา)

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง ได้แก่

1. ใบสำคัญ(แบบ สด.๙),หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  (แบบ สด.๓๕)และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฉบับ จริงพร้อมสำเนา

2. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน – บัตรประชาชน  ถ่ายเอกสารพร้อม สำเนาถูกต้อง

4.  ประวัติการรักษา จากโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษาอยู่เดิม

ดาวน์โหลด  หนังสือขอแจ้งแนวทางการตรวจร่างกายของทหารกองเกินที่มี สภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง

จากข้อ 1-4 ลงลายมือชื่อและลายนิ้วมือ รับรองเอกสารกำกับทุกหน้า

อ่านเอกสาร เพิ่มเติม 

 

ประกาศผลการสอบตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๖ อัตรา

ประกาศผลการสอบตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๖ อัตรา

รายละโปรดดาวโหลด 

รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็น ช่างไฟฟ้า

รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็น ช่างไฟฟ้า

รายละเอียด คลิก Downloads