พันธกิจ


S__67813402

พันธกิจ (mission):
1. ดูแลรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับทุติยภูมิ อย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดถือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
2. ส่งเสริมสุขภาพกำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์
3. ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือและให้การสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์แก่หน่วยทหารในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ
1.สนับสนุนทางการแพทย์ตามแผนถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงษ์ทุกพระองค์ โดยเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน และสนับสนุนการส่งกลับทั้งทางบก และทางอากาศ
2. บริการทางการแพทย์ให้แก่นักเรียนนายสิบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ ครอบครัว และบุคคลพลเรือนทั่วไป ตลอดจนโรงเรียน วัด ในชุมชน ค่ายธนะรัชต์ และ ในบริเวณใกล้เคียง
3. ให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่ศูนย์การทหารราบ และหน่วยทหารอื่นๆในพื้นที่ค่าย
ธนะรัชต์
4. สนับสนุนภารกิจ, กิจกรรมหรือโครงการ ตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารบก,กองทัพบก, กระทรวงสาธารณสุขหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Leave a Comment