เข็มมุ่ง

 

timeline_20170904_092239

เข็มมุ่งของ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 

 

1.บริการมีคุณภาพ ( Quality Service )

2.ผู้ป่วยปลอดภัย ( Patient Safety )

3.ส่งเสริมสุขภาพ ( Health Promoting )

        บูรณาการ หมายถึง มุ่งเน้นป้องกันโรคตามบริบทกลุ่มทหารใหม่และหลักสูตรจู่โจม โดยเน้นส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นายทหาร นายสิบ นายสิบเสนารักษ์ พลทหารในชุมชน/ศูนย์ฝึกที่รับผิดชอบ เพื่อการปฏิบัติตัว/ฝึกที่เหมาะสม ถูกต้อง รวมทั้งสามารถดูแลรักษาเบื้องต้น (ปฐมพยาบาล)ได้ในพื้นที่ มีการดูแลรักษาและฟื้นฟูที่ รพ. อย่างมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน ผลเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน/อัตราการตาย และคุณภาพชีวิตที่ดี

Leave a Comment