วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และค่านิยม

Picture1

วิสัยทัศน์ (vision):
เป็นโรงพยาบาลทหารที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อมั่นของกำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ค่านิยม (values):
โดยค่านิยมจะมุ่งเน้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้ตระหนักไว้เสมอว่า

THANARAT’s WAY

Team work         :       การทำงานเป็นทีม
Honesty              :      ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและงานในหน้าที่
Altruism             :      การเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
Novelty              :      การสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Agility                 :      ความยึดหยุ่น การปรับตัว
Responsibility       :      ความรับผิดชอบ
Attitude               :      ความมุ่งมั่น ตั้งใจ
Trust                    :     ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน สร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้รับบริการ

หรือดังคำกลอนที่กล่าวว่า

เน้นทีม
มุ่งมั่น
สร้างสรรค์พัฒนา
นำพาความซื่อสัตย์
ยืนหยัดรับผิดชอบ
ตอบประโยชน์สังคม
กลมกลืนยึดหยุ่นได้
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการ

 

ใส่ความเห็น