Category Archives: กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

บริการสมัครจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเคลื่อนที่


Picture1

กลุ่มไลน์ช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้ป่วย4กลุ่มโรคสำคัญ

Picture1

พิธีรับส่งหน้าที่ผอ. รพ.ค่ายธนะรัชต์

พิธีรับส่งหน้าที่ผอ. รพ.ค่ายธนะรัชต์ ระหว่าง พ.อ.วรวุฒิ สมิติษเฐียร และ พ.อ.ชูชาติ พลบุรี

S__2506765

ตารางแพทย์ตรวจ

s1 s2

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาดใหญ่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

16813