Picture1
ประกวดราคาจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 ชุด

Read More
Picture1
ประกวดราคาจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ  ขนาด 540 ลิตร จำนวน 1 ชุด 

Read More
Picture1
ประกวดราคาจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโตรเจนเพอร์ออกไซด์

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโตรเจนเพอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (ชนิดประตูเดียว) จำนวน 1 เครื่อง  

Read More