ประกวดราคาจัดซื้อ

 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ Download
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ Download

 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ Download

 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ Download

 • ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนรถพยาบาล แบบให้คำแนะนำเป็นเสียงภาษาไทย  Download 
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อปรับปรุงอาคารห้องน้ำห้องส้วมประจำโรงทหาร หมายเลข ๘๖๐/๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ก.ค.-๑๑ ส.ค. ๖๐  Download  
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๘ รายการ ระหว่างวันที่ วันที่ ๗  ก.ค. – ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ Download
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๙ รายการ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๔  มิ.ย. – ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ Download
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถพยาบาล แบบที่ ๕ จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ค.- ๘  มิ.ย. ๒๕๖๐Download
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๒๔ รายการ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๗ พ.ค.-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ Download 
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๘รายการ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๐ ก.พ.-๒๗ ก.พ. 2560 Download
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสป.ถาวร สาย พ. จำนวน ๑ รายการ ระหว่างวันที่  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๖๐  รายละเอียด คลิ๊ก Download
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสป.ถาวร สาย พ. จำนวน ๑ รายการ ระหว่างวันที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐  รายละเอียด คลิ๊ก Download
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสป.ถาวร สาย พ. จำนวน ๑ รายการ ระหว่างวันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๐  รายละเอียด คลิ๊ก Download
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๑๒ รายการ ระหว่างวันที่  ๗ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙  รายละเอียด คลิ๊ก Download
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๑๙ รายการ ระหว่างวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  รายละเอียด คลิ๊ก Download
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๙ รายการ ระหว่างวันที่  ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  รายละเอียด คลิ๊ก Download 
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์ จะสอบราคาเพื่อซื้อ สป. ถาวร สาย พ. จำนวน ๑ รายการ  ระหว่างวันที่  ๑  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  รายละเอียด คลิิก Download [wpdm_file id=153]
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๑๒ รายการ ระหว่างวันที่  ๒  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  รายละเอียด คลิิก Download [wpdm_file id=152]
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ระหว่างวันที่  18  พฤษพาคม  2558  ถึงวันที่  29   พฤษพาคม  2558  รายละเอียด คลิิก Download [wpdm_file id=150]

 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการระหว่างวันที่  11  พฤษพาคม  2558  ถึงวันที่  25   พฤษพาคม  2558 [wpdm_file id=149]

 •    โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียด คลิิก Download [wpdm_file id=142]
 • สอบราคาเพื่อซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกร์ทางพยาธิ จำนวน  ๑๓ รายการ  ระหว่างวันที่  15  มกราคม  2558  ถึงวันที่  29   มกราคม 2558  [wpdm_file id=140]
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2558 ถึง 2 กุมภาพันธ์  2558   [wpdm_file id=139]
 • สอบราคาซื้อนำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ จำนวน ๙  รายการ ระหว่างวันที่  12  มกราคม  2558  ถึงวันที่  26  มกราคม 2556  [wpdm_file id=138]
 • สอบราคาซื้อนำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ จำนวน ๙  รายการ  ในระหว่างวันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึง ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘  [wpdm_file id=137]
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึง 26 พฤศจิกายน 2557   [wpdm_file id=135]
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  [wpdm_file id=134]

Leave a Comment