เข็มมุ่ง

 

LINE_ALBUM_ซ้อมลำเลียงผู้ป่วยเจ็บส่งทางอากาศยาน       LINE_ALBUM_ซ้อมลำเลียงผู้ป่วยเจ็บส่งทางอากาศยาน_0

เข็มมุ่งของ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 

1. บูรณาการ การรักษาผู้ป่วยเจ็บจากความร้อน (Heat Injury)

2. พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจของผู้มารับบริการ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยรายโรค/เฉพาะด้าน

4. สร้างขวัญและกำลังใจของกำลังพล

(Update 23/9/65)

 

Leave a Comment