วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และค่านิยม

                                          S__67813399     S__67813401

วิสัยทัศน์ (vision):
เป็นโรงพยาบาลทหารที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อมั่นของกำลังพล ครอบครัว และประชาชน

ค่านิยม (values):
โดยค่านิยมจะมุ่งเน้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้ตระหนักไว้เสมอว่า

LINE_ALBUM_2023.4.18_๒๓๐๔๒๕_0

 

                LINE_ALBUM_2023.4.18_๒๓๐๔๒๕_2 LINE_ALBUM_2023.4.18_๒๓๐๔๒๕_3  LINE_ALBUM_2023.4.18_๒๓๐๔๒๕_4   LINE_ALBUM_2023.4.18_๒๓๐๔๒๕_5

 

Update (23/9/65)

Leave a Comment