ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินพร้อมทางเชื่อมระหว่างอาคาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ  งานจัดซื้อเครื่องมือสลายต้อกระจกด้วยคลื่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มิ.ย. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เม.ย. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เพิ่มเติม) เดือน ก.ค.-ธ.ค.66

(19/4/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มี ค.67 
(19/4/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบพิมพ์ทางการพยาบาล 
(19/4/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ประจำเดือน ม ค.67 
(19/4/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน ม ค.67 
(19/4/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน ม ค.67 
(19/4/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน ม ค.67 
(19/4/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  
(19/4/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดปลวก กำจัดปลวก
(19/4/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะ ประจำเดือน ก พ.67 

(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ประจำเดือน ก พ.67 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายโครงการคัดกรองกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายโครงการกินสมวัย ห่างไกลโรค 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาด ประจำเดือน ก พ.67 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ประเดือน ธ ค.66 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ประจำเดือน พ ย.66 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประเดือน ธ ค.66 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน พ ย.66 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประเดือน ธ ค.66 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน พ ย.66
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประเดือน ธ ค.66 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน พ ย.66 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมฝาครอบแบตเตอรี่ ชุดสว่านเจาะตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศแผนกพยาธิวิทยา,แผนกชายรวม 
(21/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ม ค.67

(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิลงานปีใหม่
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องประชุมทางการแพทย์ 
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องฉีดวัคซีน 
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ทะเบียนจักร 2122 
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถพยาบาลออมสิน 
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถพยาบาล ทะเบียนจักร 9259 
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบสูญกาศอัตโนมัติ 
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์แผนกชายรวม 
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์แผนกการเงินและแผนกพลาธิการ
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์กองบังคับการและแผนกพลาธิการ
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องซักอบผ้า
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องซักผ้า
(14/3/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบพิมพ์บัตรนัดทำแผล 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตราครุฑสีทอง 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร (พธ รพ ค่ายธนะรัชต์) 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร (บก รพ ค่ายธนะรัชต์) 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรค 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศประจำห้องผ่าตัด 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของตู้ตรวจผู้ป่วยแรงดันบวก
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิด 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิด 2 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่้องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 2 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ธ ค.66 

(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้ามเลือดและขี้ผึ้งห้ามเลือด 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล Harddisk 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์หมดอายุ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกสำเร็จรูป ชนิดด้านเดียว 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ารัดแขนสำหรับวัดความดันโลหิต 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดผ่าตัดและเข็มเจาะน้ำไขสันหลัง
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องพลาสม่า 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สำนักงาน 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแผ่น 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ 

(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบพิมพ์ทางการพยาบาล 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ประจำเดือน ต ค.66 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน ต ค.66 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน ต ค.66 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน ต ค.66 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องผลิตสุญญากาศ 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พ ย.66

(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ แผนกคนไข้อาการหนัก,แผนกพยาธิวิทยา,แผนกชายรวม,แผนกหญิง – เด็ก และห้องประชุม 1

(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารโครงการอบเชิงปฏิบัติการการป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยจากความร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2567 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิลเหล็ก 5 เหลี่ยม 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบพิมมพ์ใบเสร์จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำขาเทียม ประจำเดือน 1 – 31 ต ค.66 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารโครงการกินสมวัย ห่าไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2567 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียนจักร 95928 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถพยาบาล ทะเบียนจักร 51508 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมป้ายตัวอักษรไฟหน้าโรงพยาบาล 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมประตูคลังเก็บยา 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดนเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องไฟฟ้าสำรอง 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องอบผ้า 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องวัดความยาวรากฟัน 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ แผนกฉุกเฉิน และศูนย์คอมฯ

(24/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(24/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(24/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบสำรวจภาวะตรวจสุขภาพประจำปี 2567 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาด ประจำเดือน ต ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother DCP- T 510 W 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องซักผ้า ยี่ห้อ GIRBAU รุ่น LS-320
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ต ค.66
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โรงพยาบาล ประจำเดือน ส.ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โรงพยาบาล ประจำเดือน ก.ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาด ประจำเดือน ก.ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ประจำเดือน ก.ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพ) ประจำเดือน ส ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน ส ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน ก ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน ส ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน ก ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน ส ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน ก ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดติดเชื้อ ประจำเดือน ส.ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดติดเชื้อ ประจำเดือน ก.ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบพิมพ์ทางการพยาบาล 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค ลดพุง 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถพยาบาล ทะเบียนจักร 51508 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องฝังเข็ม

(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษย้อมสีกระจกตา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร

(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์งานช่าง
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร งวด1
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา665น้ำยา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา664น้ำยา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา611 น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา609 น้ำยา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา607น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา606 น้ำยา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา605น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา604น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา603น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา602 น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา521น้ำยา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา519น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา396 น้ำมัน 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร งวด3 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สหุงต้ม 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา387ออกซิเจน
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา386ออกซิเจน 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร งวด 2 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลนส์ตา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษEKG 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจน 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษโฟโต้

(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสป.3 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร งวด3 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้าวสาร 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สหุงต้ม 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร งวด2

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาย้ายและติดตั้งแผงบังตาบริเวณศูนย์เปล

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำฟันปลอม ประจำเดือน 1 – 31 ก ค.66

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค ลดพุง

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ประจำเดือน ก ค.66

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน ก ค.66

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน ก ค.66

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน ก ค.66

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคลินิกเบาหวาน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบคิวหน้าห้องทะเบียน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องกดบัตรคิวหน้าห้องทะเบียน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มิ ย.66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ก ค.66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งสายสัญญาณโทรทัศน์

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายยางลาเท็กซ์KENT

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบมีดผ่าตัดและไหมเย็บสังเคราะห์สเตอร์ไรด์

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาEKG Cable For Monitor GE B๔๐ แบบ ๕ ลีค

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทางการแพทย์ประจำเดือนมิ ย.66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหัวยางขัดแต่งฟันภายในช่องปาก

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาห้ามเลือดอลูมิเนียมคลอไรด์ 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์การแพทย์ 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาSterile Water 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหล็กดามกระดูก 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหล็กดามกระดูก 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้อตะโพกเทียมชนิดไม่ใช้ซีเมนต์

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดหัวขัดไมโครเกรนอลูมิเนียมออกไซด์

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซีเมนต์ยึดครอบฟัน ชนิดเรซิน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อคลุมแขนยาว ชนิดนำกลับมาใช้ซ้ำได้

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายเครื่องกรอปักรากฟันเทียม

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นกระดาษกาวปิดแผล 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสกรูยึดกระดูกชนิดมีรูกลวง

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้โครงการพัฒนาเพื่อมุ่งการรับรองจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้โครงการพัฒนาเพื่อมุ่งการรับรองจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ห้วงวันที่ ๑-๑๐ ก ค ๖๖

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอรี่ รถตรวจเชื้อชีวนิรภัย แบบ 2

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและสบู่เหลวล้างมือ

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือยางผ่าตัด 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์เก็บข้อมูล(External Harddisk) ใช้สำหรับสำรองข้อมูล

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษพิมพ์ผลด้วยความร้อน 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ห้วงวันที่ 21-30 มิ ย 66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สหุงต้มประจำเดือน มิ ย.66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้าวสารประเดือน มิ ย 66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาเอนไซม์ฟองน้อย 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้าก๊อสแบบพับสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตลับบรรจุน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์สำหรับเครื่องล้างอัตโนมัติ 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดดูดเสมหะ

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้โครงการจัดกิจกรรม หมออ่วมช่วยชีวิต ๒๐๒๓

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบมีดตัดใยเนื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุพิมพ์ปากโพลีไวนิลซิลิโคน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่หนีบสะดือเด็ก 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอร