การใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก

info7