ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

วิสัยทัศน์ (vision):
เป็นโรงพยาบาลทหารที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อมั่นของกำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พันธกิจ (mission):
1.ดูแลรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับทุติยภูมิระดับสูง อย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดถือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2. ส่งเสริมสุขภาพกำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์
3. ให้บริการทันตกรรมรากเทียม เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการสูญเสียฟัน
4. ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือและให้การสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์แก่หน่วยทหารในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ
1.สนับสนุนทางการแพทย์ตามแผนถวายความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงษ์ทุกพระองค์ โดยเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน และสนับสนุนการส่งกลับทั้งทางบก และทางอากาศ
2. บริการทางการแพทย์ให้แก่นักเรียนนายสิบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ ครอบครัว และบุคคลพลเรือนทั่วไป ตลอดจนโรงเรียน วัด ในชุมชน ค่ายธนะรัชต์ และ ในบริเวณใกล้เคียง
3. ให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่ศูนย์การทหารราบ และหน่วยทหารอื่นๆในพื้นที่ค่าย
ธนะรัชต์
4. สนับสนุนภารกิจ, กิจกรรมหรือโครงการ ตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารบก,กองทัพบก, กระทรวงสาธารณสุขหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ค่านิยม (values):

โดยค่านิยมจะมุ่งเน้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้ตระหนักไว้เสมอว่า
Team work         :       การทำงานเป็นทีม
Honesty              :      ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและงานในหน้าที่
Altruism             :      การเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
Novelty              :      การสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Agility                 :      ความยึดหยุ่น การปรับตัว
Responsibility       :      ความรับผิดชอบ
Attitude               :      ความมุ่งมั่น ตั้งใจ
Trust                    :     ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน สร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้รับบริการ
หรือดังคำกลอนที่กล่าวว่า

เน้นทีม
มุ่งมั่น
สร้างสรรค์พัฒนา
นำพาความซื่อสัตย์
ยืนหยัดรับผิดชอบ
ตอบประโยชน์สังคม
กลมกลืนยึดหยุ่นได้
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการ

เข็มมุ่งของ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 
1.บริการมีคุณภาพ ( Quality  Service )
2.ผู้ป่วยปลอดภัย ( Patient Safety )
3.ส่งเสริมสุขภาพ ( Health Promoting )
โดยเน้นเป้าหมายในปี 2556 ดังนี้
1. เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อนแบบบูรณาการ
2. เป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. เป็นศูนย์ทันตกรรมรากเทียมของกองทัพบก
4. เป็นโรงพยาบาลในโครงการช่วยเหลือผู้พิการที่เป็นบุตรของกำลังพลในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์

 

บูรณาการ หมายถึง มุ่งเน้นป้องกันโรคตามบริบทกลุ่มทหารใหม่และหลักสูตรจู่โจม โดยเน้นส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นายทหาร นายสิบ นายสิบเสนารักษ์ พลทหารในชุมชน/ศูนย์ฝึกที่รับผิดชอบ เพื่อการปฏิบัติตัว/ฝึกที่เหมาะสม ถูกต้อง รวมทั้งสามารถดูแลรักษาเบื้องต้น (ปฐมพยาบาล)ได้ในพื้นที่ มีการดูแลรักษาและฟื้นฟูที่ รพ. อย่างมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน ผลเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน/อัตราการตาย และคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

ใส่ความเห็น