ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

 

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA ( Re-Accreditation)

 ( 12 ม.ค. 2559 – 11 ม.ค. 2562 )

Picture1

Leave a Comment